لوگوی وهاج صنعت انرژی

چرا شیر بالانس ؟

سیستم های گوناگون هایدرونیکی  را می توان با راه حل های متنوعی، کنترل و متعادل (Control and Balance) کرد و البته بهترین راه حل برای یک سیستم ، ممکن است برای سیستم دیگر بهترین نباشد. در واقع ، باید هر سیستم بصورت مجزا مورد بررسی قرار گیرد تا در نهایت تصمیم بگیریم که کدام راه حل ، کارآمدترین و مناسب ترین راه حل کنترلی خواهد بود.

هر سیستم هایدرونیکی بهمراه شیرهای کنترلی اش ، یک سیستم ” دبی متغیر” (Variable Flow) است . در فاز طراحی ، محاسبات به طور کلی بر اساس پارامترهای نامی انجام می شوند ولی در حین کار ، ” دبی” هر بخش از سیستم در حال تغییر است (شیرهای کنترل در حال کار هستند). تغییرات ” دبی” منجر به تغییرات فشار می شود و به همین دلیل در چنین مواردی باید از راه حل “متعادل سازی” (Balancing) استفاده کنیم تا به تغییرات بار در هر بخش (Partial Load) پاسخ دهد.

یکی از مهمترین اجزاء یک “سیستم متعادل” ، شیرهای کنترلی بالانس مستقل از فشار PICV هستند که اولین بار توسط کمپانی Danfoss تولید و در سالهای اخیر موجب تغییرات جدی در کنترل سیستمهای هایدرونیکی شدند.

جستجو کنید :

این یک عنوان نمونه است

نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه 

لینک سازی داخلی 1

نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه 

لینک سازی داخلی 2

نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه نمونه