موتور شیرهای کنترلی و شیرهای بالانس مستقل از فشار (PIBCV)

  • موتور شیرهای کنترلی و شیرهای بالانس مستقل از فشار

  • شیرهای موتوری و بالانس میتوانند با طیف گوناگونی از موتورها مورد استفاده قرار گیرند . نصب این موتورها بسیار ساده و با درجه حفاظتی بالا برای انواع شیرها با کاربری های مختلف قابل انتخاب هستند .
موتور تدریجی شیر کنترلی سایزهای پایین 1 – AME 435
موتور تدریجی شیر کنترلی سایزهای بالا 2 – AME 55
موتور On/Off شیرهای بالانس فن کویلی 3 – TWA-Q
موتور On/Off شیرهای بالانس فن کویلی 4 – ABN A5
موتور تدریجی شیرهای بالانس سایزهای بالا 5 – AME 435QM
موتور تدریجی شیرهای بالانس سایز پایین 6 – AME 110NLX

 

فهرست