محصولات

شیرهای بالانسینگ PICV
Danfoss

تجهیزات کنترل تهویه مطبوع
Danfoss 

سنسورها و ترانسمیترهای تهویه مطبوع HVAC
Danfoss – Greystone

سیستم هوشمندسازی ساختمان BMS
Cylon – ABB

تجهیزات مدیریت پارکینگ PMS
Parksol

شیر دو راهه و سه راهه کنترل هوارسان
Danfoss

شیرهای بالانس دستی
Danfoss

موتور دمپرها
Danfoss

فهرست