لوگوی وهاج صنعت انرژی

سیستم هوشمندسازی ساختمان BMS

سیستم هوشمندسازی ساختمان BMS

مجموعه سخت افزار و نرم افزار پیشنهادی در این سامانه ، کنترل و نظارت جامعی را بر تجهیزات مکانیکی و الکتریکی ساختمانهای مختلف ارائه میدهد . معماری سیستم پیشنهادی بر اساس کنترلرهای DDC (Direct Digital Control) است که پروتکل های استاندارد سیستم های مدیریت ساختمان مانند BACnet  را پوشش میدهد .