سنسورها و ترانسمیترهای تهویه مطبوع HVAC

مانند هر سیستم کنترل دیجیتال ، سامانه هوشمندسازی ساختمان نیز علاوه بر عملگرها به سنسورها و ترانسمیترهایی نیاز دارد تا با سنجش متغیرهای گوناگونی مانند دما ، جریان ، فشار ، رطوبت و … سیستم کنترل تهویه مطبوع را تکمیل کنند .

1 – تجهیزات دما
در این زمینه ، انواع سنسورهایRTD (Pt100, Pt1000) ،(Thermistor) NTC و … بهمراه ترانسمیترها با خروجی های استاندارد برای کاربردهای گوناگون اتاقی ، کانالی ، جداری و مستغرق تولید میشوند . در صورت نیاز کلیه تجهیزات با نمایشگر محلی قابل تامین میباشند .

2 – تجهیزات یخ زدگی
ترموستات های ضدیخ زدگی بر اساس میانگین دمای اندازه گیری شده در طول مشخصی از فرآیند ، یک سوئیچ خروجی مناسب برای سیستم کنترل را فعال میکند .

3 – تجهیزات رطوبت / دما
به طور عمومی میتوان طیف گسترده ای از ترانسمیترهای رطوبت با دقت ها و کاربری های مختلف را انتخاب و بهمراه آنها از سنسورهای گوناگون دما به صورت ترکیبی استفاده نمود .

4 – تجهیزات فشار و جریان هوا / سیال
ترانسمیترهای فشار هوا ، جریان هوا و سوئیچ های هر کدام از این ترانسمیترها و نیز سوئیچ های اختلاف فشار با امکانات جانبی گوناگون میتوانند طیف کاملی از نیازهای سیستم کنترل تهویه مطبوع را پوشش دهند .

سنسورهای دمای کانالی کنترل تهویه مطبوع 1 – HVAC Temperature Sensor
سنسورهای ضدیخ زدگی کنترل تهویه مطبوع 2 – Frost Protection Sensor
سنسورهای رطوبت کنترل تهویه مطبوع 3 – HVAC Humidity Sensor
سوئیچ های اختلاف فشار کنترل تهویه مطبوع 4 – HVAC Differential Pressure Switch
سوئیچ های جریان سیال کنترل تهویه مطبوع 5 – HVAC Flow Switch

 

فهرست