ساختار شرکت دانفوس

تا بیش از این شرکت دانفوس با توجه حساسیت بر روی نوآوری های مدرن ، تمرکز خود را بیشتر به دسته بندی های مختلف محصولات و خدمات قرار میداد تا علاوه بر توسعه کسب و کارها و ایجاد فرصت های جدید ، بوروکراسی اداری را نیز کاهش دهد .
این اهداف ، شاخه های فعالیت شرکت دانفوس را به بخش هایی همچون تبرید و کنترل تهویه مطبوع ، کمپرسورهای تجاری ، واحد گرمایش و سیستم های توزیع انرژی ناحیه ای تقسیم میکرد .
در سالهای اخیر ، کمپانی دانفوس ساختار گروه خود را برای ترکیب بخشهای گرمایش و سرمایش به واحد جامع تری گسترش داده و آن را Danfoss Climate Solutions مینامد تا بر روی پروژه های سبز در بازارهای جهانی تمرکز بیشتری داشته باشد.
شرکتهای پیشرو جهانی ، تمرکز بیشتری بر تلاش های بین المللی آب و هوایی دارند و شرکت دانفوس نیز با ترکیب بخش های گرمایش و سرمایش ضمن تحقیق و توسعه به مشتریان کمک میکند تا برای کاهش تغییرات آب و هوایی و ساختن آینده ای سبز به اقدامات مشترک بپردازند.
شرکت دانفوس دارای موقعیت پیشرو در راه حل های کارآمد انرژی و صنعت ، محیط زیست و کل زنجیره غذایی است و از برنامه و اهداف توافق پاریس حمایت میکند .

فهرست