راه حل های کنترل هوارسان

1- هواساز هوای تازه :

با توجه به دمای هوای تازه و دمای هوای تغذیه و ست پوینت دمای اتاق ،کنترلر میزان باز یا بسته بودن شیرهای سه راهه سرمایش و گرمایش را تنظیم می کند . این سیستم همچنین قادر است با تنظیم زمان روشن شدن وخاموش شدن هواساز در ساعت های غیر اداری و یا شب ، به مقدار قابل ملاحظه ای در مصرف انرژی صرفه جویی نماید . در تابستان سیستم سرمایش و در زمستان سیستم گرمایش کنترل شده و دمای مطلوب بدست خواهدآمد.

سیستم ها و تجهیزات هشدار دهنده و حفاظتی :

سوییچ اختلاف فشار (DPS) : جهت اندازه گیری اختلاف فشار دو طرف فیلتر ها برای نمایش زمان تعویض و یا گرفتگی و هشدار پارگی تسمه فن هواساز .

سنسور محافظت از یخ زدگی : که بعد از کویل گرم هواساز نصب شده و در هنگامی که دمای روی کویل گرم به صفر درجه سانتی گراد نزدیک شود (زمستان) ، کنترلر فن هواساز را خاموش نموده و به موتور دمپر فرمان می دهد تا دمپر هوای تازه را بسته و شیر سه راهه کویل گرم را کاملا باز می کند.

همچنین برای دمپر هوای تازه در کلیه هواسازها از موتور دمپر با فنر برگشت استفاده می شود تا در صورت قطع برق و یا آتش سوزی دمپر به صورت خودکار بسته شود

2 – هواساز با کانال برگشت :

برای هواساز یک کلید سه وضعیتی  auto/manual/off در نظر گرفته شده است تا سیستم را درحالت کنترل اتوماتیک ، دستی و یا خاموش قرار دهد .

در وضعیت اتوماتیک ، سیستم کنترل BMS و یا کنترلر محلی

(Local Controller) فن هواساز را در حالی روشن می کند که دمپر هوای تازه و برگشت بسته باشد ، سپس دمپر هوای تازه و برگشت را باز می کند . با توجه به دمای هوای تازه ، هوای برگشت از اتاق و دمای هوای تغذیه و همچنین ست پوینت دمای اتاق ، کنترلرمیزان  باز یا بسته بودن شیرهای سرمایش و گرمایش را تنظیم می کند.

همچنین در صورت وجود رطوبت زن ، با توجه به سنسور رطوبت کانالی و اتاقی و ست پوینت تعریف شده در سیستم فرمان برای شیر دو راهه رطوبت زن فرستاده می شود.

این سیستم همچنین قادر است با تنظیم زمان روشن شدن و خاموش شدن هواساز در ساعت های غیر اداری و یا شب ، به مقدار قابل ملاحظه ای در مصرف انرژی صرفه جویی نماید.

در تابستان سیستم سرمایش و در زمستان سیستم گرمایش کنترل شده و دمای مطلوب بدست خواهد آمد.

3 - سیستم ها و تجهیزات هشدار دهنده و حفاظتی :

سوییچ اختلاف فشار (DPS) : جهت اندازه گیری اختلاف فشار دو طرف فیلتر ها برای نمایش زمان تعویض و یا گرفتگی و هشدار پارگی تسمه فن هواساز .

سنسور محافظت از یخ زدگی : که بعد از کویل گرم هواساز نصب شده و در هنگامی که دمای روی کویل گرم به صفر درجه سانتی گراد نزدیک شود (زمستان) ، کنترلر فن هواساز را خاموش نموده و به موتور دمپر فرمان می دهد تا دمپر هوای تازه را بسته و شیر سه راهه کویل گرم را کاملا باز می کند.

فهرست