انرژی مترها

  • انرژی مترها

  • انرژی مترها تجهیزاتی هستند که مصرف انرژی هر مصرف کننده را اندازه گیری میکنند . انرژی مترهای Danfoss از تکنولوژی آلتراسونیک در محاسبه جریان سیال استفاده میکنند و از سایز DN15 تا DN1200 تولید میشوند .

داده های مصرف انرژی ، صحت عمکرد و  صدور صورتحساب شفاف انرژی مصرفی را برای همه مصرف کنندگان تضمین میکند و با اندازه گیری مصرف انرژی ، عملکرد سیستم های گرمایش و سرمایش بهتر قابل پیگیری هستند .

 

انرژی متر یکپارچه سایز پایین 1 – SonoSelect-Safe 10
انرژی متر یکپارچه سایزهای مختلف 2 – Sonometer 1100
انرژی متر غیریکپارچه سایز بزرگ 3 – Sonometer 3500

 

 

فهرست